O projekcie

 

Projekt "LUBELSKA GIEŁDA KWALIFIKACJI” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesiona aktywność społeczno – zawodowa i reintegracja z rynkiem pracy 108 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby z niepełnosprawnościami do 07.2021 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi)
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2021 r.

 

Teren realizacji projektu: tereny objęte programem rewitalizacji gmin: Bełżyce (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Jabłonna, Jastków, Niedrzwica Duża, Świdnik, Lubartów, Kraśnik, Łęcza (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Włodawa, Puławy (gmina wiejska) i Ryki (miasto i obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej). Powiaty: Zamość, Chełm i Lublin.

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 76 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 50 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  27 osób

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 16 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 108 osób

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Script logo